Czibere Kft. - szerszámkészítés, fröccsöntés, galvanizálás, szinterezés, rugókészítés Cégünkről Termékek Szerszámkészítés Fröccsöntés Galvanizálás Szinterezés Rugókészítés Kapcsolat
• GYORS KERESŐ

Adatkezelési nyilatkozat
 

ADATVÉDELMI  SZABÁLYZAT

2018.

 

Szervezet neve: CZIBERE KFT


Székhelye:2360 GYÁL BEM J.U.4379/3-4-5 HTSU

Adószáma: 12136818-2-13


Képviseletre jogosult személy(ek) neve: CZIBERE ANTAL


Jelen szabályzat felülvizsgálata és karbantartása a jogszabályi változások függvényében évente történik.Hatályba lépett:2018 06.01


Alkalmazandó: 2018 06.01 -tól
 1.  
 2.  
 3.  
 4.  


TARTALOMJEGYZÉK


I. A  SZABÁLYZAT CÉLJA

II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA

 1. Személyi hatály

 2. Időbeli hatály

III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

IV. ALAPELVEK

V. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

1.  Az érintett hozzájárulása

2.  Szerződés teljesítése

3.  Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az érintett, illetve más

természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme

4.  Közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtása, az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése.

VI. AZ ADATOK MEGISMERÉSÉRE JOGOSULTAK KÖRE

VII. AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI

 1. Tájékoztatáshoz való jog

 2. Az érintett hozzáférési joga

 3. Az érintett helyesbítéshez és törléshez való joga

3.1. A helyesbítéshez való jog

3.2. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

      4.   Az adatkezelés korlátozásához való jog

5.   A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés

korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

       6.   Az adathordozhatósághoz való jog

     7.   A tiltakozáshoz való jog

       8.   Az automatizált döntéshozatal alóli mentesség joga

       9.   Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

9.1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

9.2. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

9.3. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági

jogorvoslathoz való jog

       10.  Korlátozások

       11.  Az adatvédelmi incidensről történő tájékoztatás

VIII. AZ ÉRINTETT KÉRELME ESETÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

IX. ADATVÉDELMI INCIDENS (PERSONAL DATA BREACH) ESETÉN

      ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁS

X.   A VÁLLALKOZÁS MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATBAN FOLYTATOTT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEI

1.  A Munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés

1.1. A munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás során folytatott

adatkezelés

1.2.Munkakörre való alkalmassági vizsgálat során végzett adatkezelés

2.  A munkaviszony fennállása alatt folytatott adatkezelés

2.1. Munkaügyi nyilvántartás keretében folytatott adatkezelés

2.2. A munkavállaló munkaviszonnyal összefüggő magatartásának ellenőrzése

2.2.1. Elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelés

2.2.2. A Vállalkozás által a munkavállaló rendelkezésére bocsátott e-mail fiók   használatával kapcsolatos adatkezelés

2.2.3. Munkavállaló rendelkezésére bocsátott laptop, tablet, telefon használat  ellenőrzése

2.2.4. A munkavállaló munkahelyi internethasználatának ellenőrzése

2.2.5. A munkavállalókra vonatkozó eseti adatkezelés

XI. ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK ÉS KEZELT ADATKÖRÖK

1.   Jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés

1.1. Pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

1.2. Számviteli kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezelés

1.3. Adó- és járulékkötelezettségek teljesítéséhez kapcsolódó adatkezelés

2.   Információkérés, ajánlatkérés során végzett adatkezelés

3.   A Vállalkozás által üzemeltetett weboldallal összefüggő adatkezelés

3.1. A Vállalkozás honlapjára látogatók adataival kapcsolatos tájékoztatás

3.2. Regisztráció, hírlevél feliratkozás

3.3. Direkt marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés

3.4. A Vállalkozás által üzemeltetett webáruházzal összefüggő adatkezelés

4.   Szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelési tevékenység

XII. AZ ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK

1.   Az adatfeldolgozással kapcsolatos általános szabályok

2.   A Vállalkozás által ellátott adatfeldolgozói tevékenység

XIII. AZ ADATBIZTONSÁGRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Az adatbiztonság megvalósításának elvei.

 2. A Vállalkozás informatikai nyilvántartásainak védelme

 3. A Vállalkozás papíralapú nyilvántartásainak védelme

XIV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK


MELLÉKLETEK

 1. AZ ADATFELDOLGOZÓK NYILVÁNTARTÁSA

 2. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

 3. DIREKT MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉSHEZ HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

 4. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES ADATKEZELÉS ESETÉN (MAGÁNSZEMÉLY SZERZŐDŐ PARTNER ESETÉN)

 5. TÁJÉKOZTATÁS ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐRENDSZER ALKALMAZÁSÁRÓL

 6. ADATFELDOLGOZÁSI SZERZŐDÉS

 7. WEBOLDAL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

7.1. MUNKAHELYI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT ADATFELDOLGOZÓ MUNKAVÁLLALÓJA RÉSZÉRE

 2. MUNKAVISZONNYAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

 3. DIREKT MARKETING CÉLÚ ADATKEZELÉSEK NYILVÁNTARTÁSA

 4. REGISZTRÁCIÓVAL, HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS NYILVÁNTARTÁSA

 5. ÜGYFÉLADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ NYILVÁNTARTÁS

 6. ADATFELDOLGOZÓI NYILVÁNTARTÁS

 7. ADATVÉDELMI KLAUZULA MUNKASZERZŐDÉS

 8. ADATVÉDELMI INCIDENSEK NYILVÁNTARTÁSA

 9. ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉS


I. A  SZABÁLYZAT CÉLJA


Jelen szabályzat célja a Vállalkozásunk adatvédelmi és adatkezelési politikáját rögzítő belső szabályok megállapítása AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) által meghatározott adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések betartásával, melyek érvényesítésével a Vállalkozás valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának igénybevétele során biztosítja  az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.

A Vállalkozás jelen szabályzat elfogadásával deklarálja a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) - továbbiakban „Rendelet” - 5. cikkében foglalt személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek betartását.


II. A SZABÁLYZAT HATÁLYA


1. Személyi hatály


Jelen szabályzat hatálya a Vállalkozásra és azon természetes személyekre terjed ki, akikre az adatkezelési tevékenysége kiterjed. A jelen szabályzatban rögzített adatkezelési tevékenység természetes személyek személyes adataira irányul. A szabályzat hatálya nem terjed ki az olyan személyes adatkezelésre, amely jogi személyekre, illetve amely különösen olyan vállalkozásokra vonatkozik, amelyeket jogi személyként hoztak létre, beleértve a jogi személy nevét és formáját, valamint a jogi személy elérhetőségére vonatkozó adatokat. Jogi személy az egyesület, a gazdasági társaság, a szövetkezet, az egyesülés és az alapítvány.


2. Időbeli hatály


Jelen szabályzat időbeli hatálya a megállapításának napjától további rendelkezésig, vagy a szabályzat visszavonásának napjáig áll fenn.


III. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK


1.   „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személ

Cégünkről   l   Termékek   l   Szerszámkészítés   l   Fröccsöntés   l   Galvanizálás   l   Szinterezés   l   Rugókészítés   l   Kapcsolat 2008 (C) készítette: Androvera
angolul